Widget Hiển Thị Bài Biết Theo Nhãn Cho Blogger

Code hiển thị bài viết theo nhãn trong Blogger có thể giúp bạn chủ động tạo các widget ngoài trang chủ đẹp mắt hơn.

code hiển thị bài viết theo nhãn blogger

Bài viết này, LAMWEB.EDU.VN sẽ hướng dẫn bạn cách để tạo 1 widget hiện tạ bài viết theo nhãn Blogger. Nó sẽ giúp bạn có nhiều ý tưởng hơn để trình bài nội dung ra trang chủ. Khi học làm website bằng Blogger. Mời mọi người cùng tham khảo nhé !

Để tạo widget hiển thị bài viết theo nhãn trong blogger, bạn thực hiện theo 4 bước đơn giản sau:

Hãy sao lưu (backup template) hiện tại của bạn lại trước khi thao tác liên quan tới chỉnh sửa HTML Template trên Blogger nhé !

Bước 1: Thêm Code JS vào Template Blogger

Đăng nhập vào blogger.com -> Chủ đề -> Tuỳ chỉnh HTML và Dán đoạn Code sau vào trước thẻ </head>

<!-- Recent Posts by Label Start -->
< script type = 'text/javascript' >
  //<![CDATA[
  function labelthumbs(json) {
    document.write('<ul class="label_with_thumbs">');
    for (var i = 0; i < numposts; i++) {
      var entry = json.feed.entry[i];
      var posttitle = entry.title.$t;
      var posturl;
      if (i == json.feed.entry.length)
        break;
      for (var k = 0; k < entry.link.length; k++) {
        if (entry.link[k].rel == 'replies' && entry.link[k].type == 'text/html') {
          var commenttext = entry.link[k].title;
          var commenturl = entry.link[k].href;
        }
        if (entry.link[k].rel == 'alternate') {
          posturl = entry.link[k].href;
          break;
        }
      }
      var thumburl;
      try {
        thumburl = entry.media$thumbnail.url;
      } catch (error) {
        s = entry.content.$t;
        a = s.indexOf("<img");
        b = s.indexOf("src=\"", a);
        c = s.indexOf("\"", b + 5);
        d = s.substr(b + 5, c - b - 5);
        if ((a != -1) && (b != -1) && (c != -1) && (d != "")) {
          thumburl = d;
        } else thumburl = 'http://3.bp.blogspot.com/-zP87C2q9yog/UVopoHY30SI/AAAAAAAAE5k/AIyPvrpGLn8/s1600/picture_not_available.png';
      }
      var postdate = entry.published.$t;
      var cdyear = postdate.substring(0, 4);
      var cdmonth = postdate.substring(5, 7);
      var cdday = postdate.substring(8, 10);
      var monthnames = new Array();
      monthnames[1] = "Jan";
      monthnames[2] = "Feb";
      monthnames[3] = "Mar";
      monthnames[4] = "Apr";
      monthnames[5] = "May";
      monthnames[6] = "June";
      monthnames[7] = "July";
      monthnames[8] = "Aug";
      monthnames[9] = "Sept";
      monthnames[10] = "Oct";
      monthnames[11] = "Nov";
      monthnames[12] = "Dec";
      document.write('<li class="clearfix"><div class="thumnail">');
      if (showpostthumbnails == true)
        document.write('<a href="' + posturl + '" target ="_top"><img class="label_thumb" src="' + thumburl + '"/></a></div>');
      document.write('<h3 class="title"><a href="' + posturl + '" target ="_top">' + posttitle + '</a></h3>');
      if ("content" in entry) {
        var postcontent = entry.content.$t;
      } else
      if ("summary" in entry) {
        var postcontent = entry.summary.$t;
      } else var postcontent = "";
      var re = /<\S[^>]*>/g;
      postcontent = postcontent.replace(re, "");
      if (showpostsummary == true) {
        if (postcontent.length < numchars) {
          document.write('');
          document.write(postcontent);
          document.write('');
        } else {
          document.write('');
          postcontent = postcontent.substring(0, numchars);
          var quoteEnd = postcontent.lastIndexOf(" ");
          postcontent = postcontent.substring(0, quoteEnd);
          document.write(postcontent + '...');
          document.write('');
        }
      }
      var towrite = '';
      var flag = 0;
      document.write('<br>');
      if (showpostdate == true) {
        towrite = towrite + monthnames[parseInt(cdmonth, 10)] + '-' + cdday + ' - ' + cdyear;
        flag = 1;
      }
      if (showcommentnum == true) {
        if (flag == 1) {
          towrite = towrite + ' | ';
        }
        if (commenttext == '1 Comments') commenttext = '1 Comment';
        if (commenttext == '0 Comments') commenttext = 'No Comments';
        commenttext = '<a href="' + commenturl + '" target ="_top">' + commenttext + '</a>';
        towrite = towrite + commenttext;
        flag = 1;;
      }
      if (displaymore == true) {
        if (flag == 1) towrite = towrite + ' | ';
        towrite = towrite + '<a href="' + posturl + '" class="url" target ="_top">More »</a>';
        flag = 1;;
      }
      document.write(towrite);
      document.write('</li>');
      if (displayseparator == true)
        if (i != (numposts - 1))
          document.write('');
    }
    document.write('</ul>');
  }
  //]]>
  < /script>
  <!-- Recent Posts by Label End -->

Bước 2: Tạo widget bài viết theo nhãn

Bạn tiến hành thêm mới 1 Widget HTML trong giao diện Blogger. Sau đó bạn tiếp tục dán đoạn code sau đây:

<script type='text/javascript'>
var numposts = 6;
var showpostthumbnails = true;
var displaymore = false;
var displayseparator = false;
var showcommentnum = false;
var showpostdate = false;
var showpostsummary = false;
var numchars = 100;
</script>
<script type="text/javascript" src="/feeds/posts/default/-/Nhãn?published&alt=json-in-script&callback=labelthumbs"></script>

Trong đó:

BiếnGiá trịMô tả
numpostsdạng sốSố bài viết cần hiển thị
showpostthumbnailstrue / falseHiển thị ảnh đại diện
displaymoretrue / falseHiển thị liên kết xem thêm
displayseparatortrue / falseHiển thị đường phân cách giữ các bài viết
showcommentnumtrue / falseHiển thị số bình luận của mỗi bài viết
showpostdatetrue / falseHiển thị ngày đăng bài viết
showpostsummarytrue / falseHiển thị nội dung tóm tắt của bài viết
numcharsdạng sốSố lượng ký tự của phần nội dung tóm tắt

Bước 3: Tùy chỉnh CSS

Bạn tiến hành vào chỉnh sửa giao diện Blogger, và thêm vào các thuộc tính CSS sau đây:

.label_with_thumbs{}
.label_with_thumbs li{}
.label_with_thumbs li .post-thumnail{}
.label_with_thumbs li .post-thumnail img{}
.label_with_thumbs li .post-content{}
.label_with_thumbs li .post-content h3{}
.label_with_thumbs li .post-content .meta-post{}

Và đến đây là Widget hiển thị bài viết theo từng nhãn Blogger đã hoàn chỉnh. Chúc bạn thành công nhé !

5/5 - (1 bình chọn)