Widget Hiển Thị Bài Biết Theo Nhãn Cho Blogger

Code hiển thị bài viết theo nhãn trong Blogger có thể giúp bạn chủ động tạo các widget ngoài trang chủ đẹp mắt hơn.

code hiển thị bài viết theo nhãn blogger

Bài viết này, LAMWEB.EDU.VN sẽ hướng dẫn bạn cách để tạo 1 widget hiện tạ bài viết theo nhãn Blogger. Nó sẽ giúp bạn có nhiều ý tưởng hơn để trình bài nội dung ra trang chủ. Khi học làm website bằng Blogger. Mời mọi người cùng tham khảo nhé !

Để tạo widget hiển thị bài viết theo nhãn trong blogger, bạn thực hiện theo 4 bước đơn giản sau:

Hãy sao lưu (backup template) hiện tại của bạn lại trước khi thao tác liên quan tới chỉnh sửa HTML Template trên Blogger nhé !

Bước 1: Đăng nhập vào blogger.com -> Chủ đề -> Tuỳ chỉnh HTML và Dán đoạn Code sau vào trước thẻ </head>

<!-- Recent Posts by Label Start -->
<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
function labelthumbs(json)
	{document.write('<ul class="label_with_thumbs">');
	for(var i=0;i<numposts;i++){
		var entry=json.feed.entry[i];
		var posttitle=entry.title.$t;
		var posturl;if(i==json.feed.entry.length)
	break;
	for(var k=0;k<entry.link.length;k++){
	if(entry.link[k].rel=='replies'&&entry.link[k].type=='text/html'){
		var commenttext=entry.link[k].title;var commenturl=entry.link[k].href;}
	if(entry.link[k].rel=='alternate'){posturl=entry.link[k].href;break;}}
	var thumburl;
	try{thumburl=entry.media$thumbnail.url;}
	catch(error){
		s=entry.content.$t;
		a=s.indexOf("<img");b=s.indexOf("src=\"",a);c=s.indexOf("\"",b+5);d=s.substr(b+5,c-b-5);if((a!=-1)&&(b!=-1)&&(c!=-1)&&(d!="")){thumburl=d;}else thumburl='http://3.bp.blogspot.com/-zP87C2q9yog/UVopoHY30SI/AAAAAAAAE5k/AIyPvrpGLn8/s1600/picture_not_available.png';}
		var postdate=entry.published.$t;
		var cdyear=postdate.substring(0,4);
		var cdmonth=postdate.substring(5,7);
		var cdday=postdate.substring(8,10);
		var monthnames=new Array();monthnames[1]="Jan";monthnames[2]="Feb";monthnames[3]="Mar";monthnames[4]="Apr";monthnames[5]="May";monthnames[6]="June";monthnames[7]="July";monthnames[8]="Aug";monthnames[9]="Sept";monthnames[10]="Oct";monthnames[11]="Nov";monthnames[12]="Dec";
document.write('<li class="clearfix"><div class="thumnail">');
if(showpostthumbnails==true)
document.write('<a href="'+posturl+'" target ="_top"><img class="label_thumb" src="'+thumburl+'"/></a></div>');
document.write('<h3 class="title"><a href="'+posturl+'" target ="_top">'+posttitle+'</a></h3>');
if("content"in entry){var postcontent=entry.content.$t;}
else
if("summary"in entry){var postcontent=entry.summary.$t;}
else var postcontent="";var re=/<\S[^>]*>/g;postcontent=postcontent.replace(re,"");if(showpostsummary==true){if(postcontent.length<numchars){document.write('');document.write(postcontent);document.write('');}
else{document.write('');postcontent=postcontent.substring(0,numchars);var quoteEnd=postcontent.lastIndexOf(" ");postcontent=postcontent.substring(0,quoteEnd);document.write(postcontent+'...');document.write('');}}
var towrite='';var flag=0;document.write('<br>');if(showpostdate==true){towrite=towrite+monthnames[parseInt(cdmonth,10)]+'-'+cdday+' - '+cdyear;flag=1;}
if(showcommentnum==true)
{if(flag==1){towrite=towrite+' | ';}
if(commenttext=='1 Comments')commenttext='1 Comment';if(commenttext=='0 Comments')commenttext='No Comments';commenttext='<a href="'+commenturl+'" target ="_top">'+commenttext+'</a>';towrite=towrite+commenttext;flag=1;;}
if(displaymore==true)
{if(flag==1)towrite=towrite+' | ';towrite=towrite+'<a href="'+posturl+'" class="url" target ="_top">More »</a>';flag=1;;}
document.write(towrite);document.write('</li>');if(displayseparator==true)
if(i!=(numposts-1))
document.write('');}document.write('</ul>');}
//]]>
</script>
<!-- Recent Posts by Label Start -->

2 thoughts on “Widget Hiển Thị Bài Biết Theo Nhãn Cho Blogger

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *